[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงาน สกสค จังหวัดปัตตานี
 
  
แบบฟอร์ม ช.พ.ค.  
                              

                                แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.(ช.พ.ค.1/1)
                                      (มี 2 หน้า โปรดพิมพ์หน้า 1 และหน้า 2 ให้อยู่ฉบับเดียวกัน)

                                แบบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.(ช.พ.ค.1/2)
                                      (มี 2 หน้า โปรดพิมพ์หน้า 1 และหน้า 2 ให้อยู่ฉบับเดียวกัน)

                                แบบเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานและถิ่นที่อยู่ของสมาชิก ช.พ.ค.(ช.พ.ค.21)

                                แบบคำขอกลับเป็นสมาชิก ช.พ.ค.(ช.พ.ค.12)

                                แบบหนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.(ช.พ.ค.13)

                               แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.กรณีพิเศษอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์และกรณีปกติอายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
                        
 


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดปัตตานี
อาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 21 ถ.สฤษดิ์ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 Email: oteppattani@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.0